Regulamin karty podarunkowej Blaar

§1

1.1. W niniejszym Regulaminie karty podarunkowej Blaar, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1.1.1. WYSTAWCA KARTY PODARUNKOWEJ (WYSTAWCA KARTY) – IDA GOSPODARCZYK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BLAAR IDA Gospodarczyk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 5272991668, REGON 521360689, adres poczty elektronicznej: kontakt@blaar.pl.

1.1.2. KARTA PODARUNKOWA (KARTA) – generowana przez Wystawcę Karty elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości pieniężnych przypisanych danej Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym Blaar.pl, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

1.1.3. SKLEP INTERNETOWY (Sklep Blaar.pl) - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.blaar.pl, umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej. 

1.1.4. NABYWCA – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową dokonując przekazania środków na rzecz Wystawcy Karty w wartości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.

1.1.5. UŻYTKOWNIK – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,

1.1.6. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA - przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem danej Karty Podarunkowej.

1.1.7. TRANSAKCJA - dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Wartości do Wykorzystania przypisanych do Karty Podarunkowej na towary zakupione w Sklepie Blaar.pl poprzez obniżenie wysokości Wartości do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

1.2. Regulamin określa warunki wydania i korzystania z Karty Podarunkowej.

§2

2.1. Karta Podarunkowa może zostać zakupiona przez Nabywcę w Sklepie Blaar.pl. Karta Podarunkowa zostanie przesłana Nabywcy po jej opłaceniu kwotą Wartości do Wykorzystania. Zapłata kwoty Wartości do Wykorzystania może nastąpić wyłącznie kanałem płatności udostępnionym przez Wystawcę Karty. 

2.2. Nabywca może zakupić Kartę Podarunkową zasiloną kwotą wskazaną przez Wystawcę w Sklepie Blaar.pl. W przypadku, gdy Nabywca chce zakupić Kartę Podarunkową o innej wartości, może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Blaar.pl i dokonać indywidualnych ustaleń. 

2.3. Karta Podarunkowa będzie ważna przez 12 miesięcy od momentu zakupu.

§3

3.1. Karty Podarunkowe mają formę kodu numeryczno-literowego lub tylko numerycznego, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania.

3.2. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji.

3.3. Karta Podarunkowa może być dostarczona wyłącznie Nabywcy, który dokonuje jej zakupu, na adres e-mail podany przy jej zakupie w Sklepie Blaar.pl.

3.4. Nabywca będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. Nabywca może przesłać jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres siedziby Wystawcy Karty podarunkowej (tj. na adres: BLAAR Ida Gospodarczyk, ul. Skierniewicka 34/165, 01-230 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@blaar.pl. Jeżeli Nabywca skorzysta z tej ostatniej możliwości, Wystawca Karty prześle Nabywcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). W takim wypadku, dezaktywacja Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Nabywcy od umowy zakupu Karty Podarunkowej. Nabywca nie może odstąpić od zakupu Karty Podarunkowej, która została wykorzystana choćby w części.

3.5. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał Wartość do Wykorzystania.

3.6. Postanowienia pkt 3.4 i 3.5 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§4

4.1. Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie Blaar.pl.

4.2. Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Nabywcą.

§5

5.1. Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na środki pieniężne w całości lub w części.

5.2. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową w okresie jej ważności wielokrotnie, aż do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania. W przypadku, gdy wartość Transakcji jest wyższa niż wysokość Wartości do Wykorzystania, Użytkownik wykorzystuje całą Wartość do Wykorzystania, z zastrzeżeniem pkt 5.7 poniżej.

5.3. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Nabywcy lub Użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową.

5.4. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych - „Karta podarunkowa lub kod rabatowy”. Wartość zamówienia Nabywcy zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji. W celu dokonania jednej Transakcji Użytkownik może wykorzystać wiele Kart Podarunkowych. 

5.5. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w Sklepie Blaar.pl. 

5.6. W przypadku, gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika kwoty będącej różnicą między wartością składanego przez Użytkownika zamówienia a Wartością do Wykorzystania z Karty Podarunkowej. Dopłata ww. różnicy może zostać dokonana dowolną metodą płatności akceptowaną przez Sklep Blaar.pl, w tym inną Kartą Podarunkową. 

5.7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania w gotówce różnicy między Wartością do Wykorzystania a wartością składanego zamówienia, gdy wartość Transakcji jest niższa niż aktualna Wartość do Wykorzystania. W żadnym wypadku nie przysługuje Użytkownikowi prawo do wymiany Wartości do Wykorzystania na środki pieniężne. 

5.8. Przy zakupie z użyciem Karty Podarunkowej punkty Blaar Club naliczane są od wartości zakupionych produktów. 

5.9. Korzystanie z Karty Podarunkowej nie wyklucza korzystania przez Użytkownika z kodów rabatowych lub uczestnictwa w Blaar Club, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. 

5.10. Zakup Karty Podarunkowej nie powoduje naliczenia punktów Blaar Club. Zakup Karty Podarunkowej nie może być opłacony Wartością do Wykorzystania z innej Karty Podarunkowej. 

5.11. Promocje mające miejsce w Sklepie Blaar.pl (w tym kody zniżkowe) nie obowiązują na zakup Kart Podarunkowych.

5.12. Wartości do Wykorzystania zgromadzone na Kartach podarunkowych mogą podlegać sumowaniu, tj. podczas składania jednego zamówienia można użyć więcej niż jednej Karty Podarunkowej. 

5.13. Wartość do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej pokrywa również koszty dostawy towarów zakupionych w ramach Transakcji. 

§6

6.1. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności lub do czasu jej zablokowania na wniosek Nabywcy lub Użytkownika. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przypisanego Karcie kodu. 

6.2. Ze względu na to, że Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej, którzy pozyskali ją od Nabywcy w sposób nieuprawniony. 

6.3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, 
b) brak odpowiednich środków, tj. Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów, 
c) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które powstały z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Wystawca Karty w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód i realizacji Transakcji w najbliższym możliwym terminie. 

6.4. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. 

6.5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w Sklepie Blaar.pl. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania w sytuacji, w której zapłata za towary w ramach danej Transakcji nastąpiła wyłącznie z użyciem środków z Karty Podarunkowej. Zasilenie Karty Podarunkowej wartością zwróconych Towarów nie powoduje odnowienia ważności Karty Podarunkowej, chyba że po dokonaniu zwrotu towarów upłynie termin ważności Karty Podarunkowej -  w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo przez okres 30 dni od dnia uznania Karty Podarunkowej kwotą zwracanych środków na poczet Wartości do Wykorzystania. 

6.6. W przypadku zwrotów Wartości do Wykorzystania za zamówienia, które były opłacane więcej niż jedną Kartą podarunkową, zwrot następuje według następujących zasad: 

a) w pierwszej kolejności zwrot następuje na Kartę Podarunkową o najwyższym nominale, 
b) jeżeli wykorzystane Karty podarunkowe mają ten sam nominał, zwrot Wartości do Wykorzystania nastąpi w kolejności ustalonej wedle uznania Wystawcy Kart. Zwrot Wartości do Wykorzystania na poszczególne Karty Podarunkowe wykonywany będzie maksymalnie do Wartości Środków pobranych z danej Karty Podarunkowej do realizacji zamówienia. 

6.7. W przypadku odstąpienia od Umowy co Transakcji opłaconej częściowo Kartą Podarunkową a częściowo płatnością elektroniczną, zwrot wartości następuje tym samym kanałem jakim został opłacony zakup towarów, przy czym w pierwszej kolejności zwrot dokonywany jest na podany nr rachunku bankowego/środek płatności inny niż Karta Podarunkowa. 

6.8. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik może zgłosić powyższe problemy Wystawcy Karty za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@blaar.pl.

6.9. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Nabywcy lub Użytkownika. Reklamacja może być przesłana na adres e-mail wskazany w pkt 6.8 powyżej.

§7  

7.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 

7.2. Nabywca przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. 

7.3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:
https://blaar.pl/pages/regulamin-karty-podarunkowej-blaar.

7.4. Wystawca Karty może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w następujących wypadkach: 

a) zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem, 
b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, podniesieniem jakości świadczonych przez Wystawcę Karty usług, 
c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług, 
d) zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu Internetowego, jeżeli ma to wpływ na zakup i realizację Kart Podarunkowych, 
e) konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych. 

7.5. Zmiana Regulaminu będzie miała skutek wobec Kart Podarunkowych zakupionych po dokonaniu zmiany. Do realizacji Kart Podarunkowych zakupionych przed zmianą Regulaminu będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu przed zmianą.