Regulamin konkursu - Wygraj nagrody z Blaar

(dalej również: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj nagrody z Blaar” (dalej również: „Konkurs”) i fundatorem nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest Ida Gospodarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Blaar Ida Gospodarczyk z siedzibą w Warszawie (01-230), przy ul. Skierniewickej 34/165, NIP: 5272991668, REGON: 521360689, adres strony internetowej: www.blaar.pl, e-mail: kontakt@blaar.pl (dalej również: „Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach profilu Organizatora dostępnego pod adresem URL https://www.instagram.com/blaar_pl/ (dalej również: „Oficjalny Profil Organizatora”), dostępnego w ramach portalu www.instagram.com (dalej również: „Instagram”).
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 4. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora
  2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
   1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych komentarzy, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.
   2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.
   3. CZAS TRWANIA KONKURSU
    1. Konkurs trwa od dnia 14.12.2022 r. od momentu opublikowania posta konkursowego do dnia 21.12.2022r. do godz. 23:59 (dalej również: „Okres trwania konkursu”)
    4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
     1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
     2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
      • umieszczą w ramach serwisu Instagram Pracę Konkursową, o której mowa w par. 5 ust. 1. Regulaminu,
      • przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
      • Obserwują profil @blaar_pl na portalu Instagram.
     3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
     5. ZASADY KONKURSU
      1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu Instagram komentarza spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe: „1. Zaobserwuj na Instagramie profil @blaar_pl; 2. W komentarzu pod postem konkursowym na profilu Blaar napisz kreatywną odpowiedź na pytanie: „Który z naszych produktów chciałabyś mieć w swojej szafie i dlaczego?”(dalej również: „Praca Konkursowa”).
      2. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
      3. Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
      4. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
      5. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram oraz ze Strony Internetowej Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.
      6. NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
       1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
       2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 2 Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
       3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
        • Nagroda I – Karta podarunkowa na kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych),
        • Nagroda II – Legginsy Noya w wybranym rozmiarze (XS, S,M lub L) o wartości 159 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych).
       4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
       5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 23.12.2022 r. do godz. 23:59.
       6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @blaar_pl najpóźniej dnia 23.12.2022r. do godz. 23:59.
       7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
       8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia opublikowania listy Zwycięzców, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
       9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych
        w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
       10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
       11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
       12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
       13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
       14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
       15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
       16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
        7. DANE OSOBOWE
         1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Skierniewicka 34/165, 01-230 Warszawa oraz na adres e-mail kontakt@blaar.pl.
         2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
         3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
         4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
         5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
         6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
         7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@blaar.pl.
         8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
         8. REKLAMACJE
         1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Blaar” na adres e-mail kontakt@blaar.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Skierniewicka 34/165, 01-230 Warszawa związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
         2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
         3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację lub w formie mailowej.
         4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego. 
         9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE
          1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2022 r.
          2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
          3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
          4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://blaar.pl/pages/regulamin-konkursu-wygraj-nagrody-z-blaar i w siedzibie Organizatora.
          5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
          6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
          7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
          8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
          9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.